AVG

Werkwijze

The Art Of Detection”

Ons recherchebureau heeft zich gespecialiseerd in doelgericht alimentatieonderzoek. Wij gaan voor u op zoek naar de verborgen aanwijzingen van alimentatiefraude, leidend tot het wettelijk vereiste bewijs van de frauduleuze gedragingen en gebeurtenissen.

Wij hanteren diverse onderzoeksmethoden zoals onder meer: (digitaal) open-bronnenonderzoek, fysieke- en elektronische observatie, het interviewen van getuigen. Op deze manier zal een gepleegde fraude worden opgespoord en in deelrapporten (met foto-, video- of audiobestanden) worden vastgelegd. De in de detectivebranche geldende “Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus” is hierin leidend. Zie tevens de “Privacyverklaring van ons bureau”. De fysieke statische- en dynamische observatie speelt bij alimentatiefraude een essentiële rol bij de bewijsvoering. Het betreft een veeleisende onderzoekmethodiek, die door ons bureau veelvuldig in de alimentatiefraudepraktijk wordt toegepast.

Hoe verloopt een volledig onderzoekstraject?

Telefonische oriëntatie

Een eerste telefonisch contact zal worden benut om uw vragen, wensen en verwachtingen te vernemen.
Om te beoordelen of het zin heeft een rechercheonderzoek op te starten, zullen wij u in ieder geval vragen om: 
– het huidige maandbedrag van de partneralimentatie
– de in uw geval nog resterende duur van de partneralimentatie

Als blijkt dat er voor u mogelijk winst te behalen valt, zullen we een mondeling gesprek inplannen. Een geschikte zakelijke gesprekslocatie en datum/tijdstip kiezen we in onderling overleg.

Aan ons vertrouwelijk telefonisch contact zijn voor u geen kosten verbonden.

Mondelinge oriëntatie

Op basis van ons telefonisch onderhoud en de op onze website verstrekte informatie zullen wij uw alimentatiesituatie en de essentialia van onze dienstverlening met u doornemen. In deze bespreking zullen minimaal de navolgende aspecten aan de orde komen:
– Uw bevoegdheid voor het in te stellen particulier rechercheonderzoek
– Uw rechtens gerechtvaardigd belang bij het onderzoek
– De omschrijving van de onderzoeksdoelstelling 

Wij zullen u inlichten over de bijzondere juridische aspecten die een rol spelen bij een professioneel alimentatieonderzoek. Met name heeft ons bureau uitgebreid jurisprudentiël onderzoek verricht naar de door rechterlijke colleges gehanteerde feiten en omstandigheden, op grond waarvan de definitieve stopzetting dan wel wijziging van de partneralimentatie werd uitgesproken.

Zie voor de overige mogelijke rechterlijke deelbeslissingen op navigatiebuttons:
“Onderzoeken” > “Fraude alimentatieontvanger” > kop “Juridische gevolgen indien de rechter artikel 1:160 BW of artikel 1:401 BW van toepassing acht”;
“Onderzoeken” > “Fraude alimentatiebetaler” > kop “Juridische gevolgen indien de rechter artikel 1:401 BW van toepassing acht”.

Wij zullen u tevens informeren over het in een alimentatieonderzoek door ons bureau te hanteren declaratiebeleid (uren- en kostentarief, en wijze van declareren). Zie uitgebreid navigatiebutton “Declaratiebeleid”.

Aan deze mondelinge oriëntatie zijn (tot een maximum van 60 minuten) voor u geen kosten verbonden.

Offerte / Opdrachtbevestiging

Indien u op basis van ons mondelinge gesprek besluit om aan ons bureau opdracht te geven voor het uitvoeren van een alimentatieonderzoek zenden wij u een gedetailleerde offerte met een overzicht van de belangrijkste met u besproken aspecten van ons gesprek.

Plan van Aanpak / Stappenplan

Na ontvangst van een door u ondertekend exemplaar van de offerte zullen wij u toezenden het in uw zaak door ons te gaan hanteren Plan van Aanpak, waarin opgenomen een Stappenplan / Werkwijze.

Het Plan van Aanpak betreft een alomvattend plan voor het rechercheonderzoek, en bestaat uit een tiental vaste punten.

Het Stappenplan is een onderdeel van het Plan van Aanpak, en betreft de in de praktijk door ons bureau toe te passen onderzoeksmethoden en/of in te zetten onderzoeksmiddelen.

Uitvoering opdracht

Na uw akkoord van het Plan van Aanpak kunnen wij onze onderzoekswerkzaamheden aanvangen.

Er zal na ieder relevant resultaat een contactmoment zijn, vaker indien nodig of gewenst. Tijdens dit contactmoment zullen de voortgang en het tot dan toe bereikte resultaat worden besproken evenals de te nemen vervolgstappen.

Eindrapportage

Indien op een bepaald moment voldoende bewijzen zijn verzameld en op foto en video zijn vastgelegd zullen wij u adviseren onze onderzoeks werkzaamheden te beëindigen.

U ontvangt dan een gedetailleerd schriftelijk eindverslag van de door ons bureau geconstateerde fraude relevante feiten en omstandigheden

Met onze rapportage kan via een gespecialiseerd familierecht advocaat een procedure bij de bevoegde rechtbank worden gestart, teneinde een minimaal een vonnis tot definitieve beëindiging van de partneralimentatie te verkrijgen in een “artikel 160”-zaak, of een wijziging van de partneralimentatie tot een lager bedrag in een “artikel 401”-zaak.

Afronding onderzoek

In een slotbespreking kunnen van onze kant de bij u nog levende vragen worden beantwoord.

Tevens is het belangrijk u te informeren over de informatieplicht naar de in het onderzoek door ons onderzochte personen. Als deze personen hier nog niet van op de hoogte zijn, zal dit krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na afloop van het onderzoek alsnog dienen plaats te vinden.

Aan het licht brengen, wat nog verborgen is