AVG

Werkwijze

The Art Of Detection”

Ons recherchebureau heeft zich gespecialiseerd in doelgericht alimentatieonderzoek. Wij gaan voor u op zoek naar de verborgen aanwijzingen van alimentatiefraude, leidend tot het wettelijk vereiste bewijs van de frauduleuze gedragingen en gebeurtenissen.

Wij hanteren diverse onderzoeksmethoden zoals onder meer: (digitaal) open-bronnenonderzoek, fysieke- en elektronische observatie, het interviewen van getuigen. Op deze manier zal een gepleegde fraude worden opgespoord en in deelrapporten (met foto-, video- of audiobestanden) worden vastgelegd. De in de detectivebranche geldende “Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus” is hierin leidend. Zie tevens de “Privacyverklaring van ons bureau”. De fysieke statische- en dynamische observatie speelt bij alimentatiefraude een essentiële rol bij de bewijsvoering. Het betreft een veeleisende onderzoekmethodiek, die door ons bureau veelvuldig in de alimentatiefraudepraktijk wordt toegepast.

Hoe verloopt een volledig onderzoekstraject?

Telefonische oriëntatie

Een eerste telefonisch contact zal worden benut om uw vragen, wensen en verwachtingen te vernemen.
Om te beoordelen of het zin heeft een rechercheonderzoek op te starten, zullen wij u in ieder geval vragen om: 
– het huidige maandbedrag van de partneralimentatie
– de in uw geval nog resterende duur van de partneralimentatie

Als blijkt dat er voor u mogelijk winst te behalen valt, zullen we een mondeling gesprek inplannen. Een geschikte zakelijke gesprekslocatie en datum/tijdstip kiezen we in onderling overleg.

Aan ons vertrouwelijk telefonisch contact zijn voor u geen kosten verbonden.

Mondeling gesprek / Intakegesprek

In dit stadium bespreken wij zeer gedetailleerd uw alimentatiesituatie.

Van onze kant kunnen wij u inlichten over de bijzondere juridische aspecten die een rol spelen bij een professioneel alimentatieonderzoek. Met name heeft ons bureau uitgebreid jurisprudentieel onderzoek verricht naar de door rechterlijke colleges gehanteerde feiten en omstandigheden, op grond waarvan de definitieve stopzetting dan wel wijziging van de partneralimentatie werd uitgesproken.

Zie voor de overige mogelijke rechterlijke deelbeslissingen op navigatiebuttons:
“Onderzoeken” > “Fraude alimentatieontvanger” > kop “Juridische gevolgen indien de rechter artikel 1:160 BW of artikel 1:401 BW van toepassing acht”;
“Onderzoeken” > “Fraude alimentatiebetaler” > kop “Juridische gevolgen indien de rechter artikel 1:401 BW van toepassing acht”.

Wij zullen u tevens inlichten over het in een alimentatieonderzoek door ons bureau te hanteren declaratiebeleid (uren- en kostentarief). Zie uitgebreid navigatiebutton “Declaratiebeleid”.

Aan ons vertrouwelijk mondeling intakegesprek zijn voor u geen kosten verbonden.

Offerte / Opdrachtbevestiging

Indien u op basis van ons mondelinge gesprek besluit om aan ons bureau opdracht te geven voor het uitvoeren van een alimentatieonderzoek zenden wij u een formele offerte, met hierin o.m.: 
– uw bevoegdheid en uw gerechtvaardigd belang als opdrachtgever voor het beoogde alimentatieonderzoek 
– een omschrijving van de onderzoeksdoelstelling 
– het met elkaar besproken declaratiebeleid

Plan van Aanpak / Stappenplan

Na ontvangst van een door u ondertekend exemplaar van de offerte zullen wij u toezenden het in uw zaak door ons te gaan hanteren Plan van Aanpak, waarin opgenomen een Stappenplan / Werkwijze.

Het Plan van Aanpak betreft een alomvattend plan voor het rechercheonderzoek, en bestaat uit een tiental vaste punten.

Het Stappenplan is een onderdeel van het Plan van Aanpak, en betreft de in de praktijk door ons bureau toe te passen onderzoeksmethoden en/of in te zetten onderzoeksmiddelen.

Uitvoering opdracht

Na uw akkoord van het Plan van Aanpak kunnen wij onze onderzoekswerkzaamheden aanvangen.

Er zal na ieder resultaat een contactmoment zijn, vaker indien nodig of gewenst. Tijdens dit contactmoment zullen de voortgang en het tot dan toe bereikte resultaat worden besproken evenals de te nemen vervolgstappen.

Eindrapportage

Indien op een bepaald moment voldoende bewijzen zijn verzameld en op foto en film zijn vastgelegd zullen wij u adviseren onze detectie werkzaamheden te beëindigen.

U ontvangt dan een gedetailleerd schriftelijk eindverslag van de door ons bureau geconstateerde fraude relevante feiten en omstandigheden

Met onze rapportage kan via een gespecialiseerd familierecht advocaat een procedure bij de bevoegde rechtbank worden gestart, teneinde in ieder geval een vonnis tot definitieve beëindiging van de partneralimentatie te verkrijgen in een “artikel 160”-zaak, of een wijziging van de partneralimentatie tot een lager bedrag in een “artikel 401”-zaak.

Afronding onderzoek

In een slotbespreking kunnen van onze kant de bij u nog levende vragen worden beantwoord.

Tevens is het belangrijk u te informeren over de informatieplicht naar de in het onderzoek door ons onderzochte personen. Als deze personen hier nog niet van op de hoogte zijn, zal dit krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na afloop van het onderzoek alsnog dienen plaats te vinden.

Aan het licht brengen, wat nog verborgen is